Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)- SanoPharm Nederland bv

De site SanoPharm.com is een site van SanoPharm Nederland BV, in het vervolg kortweg SanoPharm genoemd. SanoPharm beschermt de privacy van de bezoeker van deze website. Alle privacygevoelige informatie die de bezoeker via de website verstrekt, valt onder dit privacy statement.

Verkorte informatie
Van bezoekers aan deze website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals het aantal keren dat de verschillende pagina’s worden opgevraagd. Het doel hiervan is de inrichting van de website te kunnen optimaliseren. Normaliter zijn dergelijke algemene gegevens niet tot een persoon te herleiden.
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die specifiek op hen gerichte informatie willen ontsluiten, dienen een account aan te maken. Daarbij moeten enkele persoonsgegevens worden ingevuld. Ook bezoekers die zich op de site willen opgeven voor een cursus, seminar of ander evenement, geven daarbij persoonsgegevens op. SanoPharm behandelt deze gegevens als strikt vertrouwelijk. De gegevens zullen worden gebruikt om de aangevraagde dienst mogelijk te maken (zoals toegang krijgen tot bepaalde informatie op de site of ingedeeld worden voor een bepaald evenement) en om de betreffende personen op te hoogte te houden van relevante ontwikkelingen via (elektronische) (nieuws)brieven. In geen geval worden de gegevens aan derden verstrekt, tenzij de wet dit voorschrijft.

U kunt SanoPharm te allen tijde verzoeken uw persoonlijke gegevens uit de database te verwijderen, dan wel u uit te schrijven voor (nieuws)brieven. Stuur hiervoor een e-mail naar info@sanopharm.com.

Uitgebreide informatie – Juridische gronden

Hieronder informeren wij u over de wijze waarop wij op basis van juridische gronden, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, met uw persoonlijke gegevens omgaan. De AVG is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens; ook wanneer het rechtspersonen betreft waarvan contactpersonen zijn gekoppeld aan het desbetreffende bedrijf.

We hebben uw gegevens nodig vanwege de relatie tussen u en ons bij het bestellen van onze producten, het schriftelijk beantwoorden van vragen over onze producten en het eventueel toesturen van aanvullende informatie over onze producten. Ook hebben wij uw gegevens nodig wanneer u een van onze SiVAS-opleidingen volgt of gaat volgen dan wel deelneemt aan seminars of workshops. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Bij het gebruik van uw gegevens moet u denken aan de volgende doeleinden:

• Aanbieden en afleveren van goederen
• Afhandeling van aangevraagde informatie
• Promotionele doeleinden
• Registreren van online-bezoekersgegevens
• Persoonlijke contact
• Nieuwsbrieven

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

SanoPharm Nederland bv respecteert uw privacy. Uw gegevens staan alleen ter beschikking van uzelf, en van de personen die werkzaam zijn bij SanoPharm Nederland bv. Uw gegevens stellen wij alleen beschikbaar aan andere partijen wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening of, wanneer vereist, instanties zoals de Belastingdienst en incassobureaus. Het betreft o.a. ook partijen als: bezorgpartners, leveranciers, productondersteuning en betaalpartners.

Welke gegevens bewaren wij van u?

Om onze producten te kunnen aanbieden en/of afleveren, hebben wij uw naam, adres, telefoonnummer, bankrekening-/creditcardnummer, gegevens over bestelde producten en uw e-mailadres nodig. In het geval van een inschrijving op een van onze SiVAS-opleidingen verwerken wij tevens uw geboortedatum, pasfoto, vooropleiding, vakgebied en beroepsvereniging. Ook verwerken wij gegevens over uw betaalgedrag en de betaalhistorie. Voor administratieve doeleinden krijgt elke relatie in onze administratie een uniek klantnummer toegekend.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ter beveiliging van de toegang op onze website maken wij gebruik van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. U kiest zelf uw gebruikersnaam, ontvangt na goedkeuring van uw aanvraag een wachtwoord, waarna u in uw account zelf een veilig wachtwoord kunt opgeven.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt. In voorkomende gevallen dienen wij uw gegevens te bewaren conform de wettelijke financiële bewaarplicht.

Inzage van uw persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens schriftelijk in te zien. U kunt uw verzoek meedelen aan SanoPharm Nederland bv met de vraag welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Binnen vier weken ontvangt u van ons schriftelijk bericht. U kunt ons desgewenst verzoeken uw gegevens te corrigeren, aan te vullen dan wel te verwijderen. Het verwijderen van o.a. betaalhistorie is niet mogelijk in verband met de wettelijke bewaarplicht.

Verwijderen persoonsgegevens

U kunt ons altijd kenbaar maken dat u uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden. Wanneer gewenst verwijderen wij uw gegevens uit onze systemen. Wat betreft onze nieuwsbrieven en e-mailaanbiedingen is het mogelijk om u via de site dan wel de ontvangen e-mail uit te schrijven via de daarvoor bestemde link.

Contact

Als u vragen heeft over dit document, u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, dan kunt u contact opnemen met SanoPharm Nederland bv via info@sanopharm.com.

Om zeker te zijn dat wij met de juiste persoon te maken hebben, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit met zekerheid vast te stellen. Dat doen wij ook bij onduidelijke verzoeken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om in dit document wijzigingen aan te brengen. Wij adviseren u daarom dit document bij regelmaat te raadplegen op eventuele wijzigingen. Dit document is in werking getreden op 25 mei 2018 en vervangt alle voorgaande versies.