Verkorte Algemene Voorwaarden SanoPharm Nederland bv gevestigd te Barneveld aan de Prins Hendrikweg 2.

Al onze rechtsverhoudingen worden uitsluitend door de volledige tekst van onze Algemene Voorwaarden (KvK te Arnhem d.d. 05-03-1993, kvk-nummer 09077609) beheerst. Desgevraagd zullen wij kosteloos een exemplaar toezenden. Hieronder volgt een verkorte weergave van de volledige tekst.

Algemeen

De toepasselijkheid van alle andere Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Nederlands Recht is van toepassing met uitsluiting van de Weense Koopwetten. De Nederlandse tekst is verbindend.

Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend tenzij wij een bepaalde geldigheidsduur aangeven. Alle informatie en/of gegevens bij de aanbieding verstrekt blijven ons (intellectueel) eigendom en binden ons slechts indien dit uitdrukkelijk is bevestigd.

Overeenkomsten

Overeenkomsten, alsmede nadere toezeggingen en/of wijzigingen, zijn eerst bindend na onze uitdrukkelijke bevestiging/ aanvaarding. Wij zijn gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen, alsmede ter uitvoering der overeenkomst derden in te schakelen.

Prijzen

Onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Levering en levertijd

Levering geschiedt in beginsel af ons bedrijf/magazijn. Alleen franco indien en voorzover door ons aangegeven. Deelleveranties zijn toegelaten. Levertijden worden bij benadering vermeld. Overschrijding hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding. Annulering is alleen mogelijk na herhaalde (excessieve) levertijdsoverschrijding en na schriftelijke ingebrekestelling door de wederpartij, behoudens bij overmacht onzerzijds. Bij ontvangst dient het geleverde gecontroleerd te worden op schade/tekorten, te vermelden op de vervoersdocumenten. Een manco dient binnen 5 werkdagen na levering te worden gemeld. Retourzendingen, na onze goedkeuring, zijn altijd voor rekening van de wederpartij.

Afmelden voor educatie

Voor onze SiVAS-opleiding geldt een tarief van €45 administratiekosten in rekening gebracht bij afmelding tot 14 dagen van te voren. Daarna wordt het gehele lesgeld inrekening gebracht.

Voor onze nascholingen wordt een tarief van €25 administratiekosten in rekening gebracht bij afmelding tot 14 dagen van te voren. Daarna wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht.

SanoPharm Nederland bv behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere situaties hiervan af te wijken.

Transport/risico

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt transport/verpakking voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien de vervoersdocumenten anders vermelden.

Niet toerekenbare tekortkoming

In geval van niet toerekenbare tekortkoming kunnen wij onze verplichtingen opschorten of onze overeenkomst ontbinden.

Aansprakelijkheid

Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade. Onze produktaansprakelijkheid wordt (mede) beoordeeld op grond van eventuele aansprakelijkheidsverzekeringen alsmede op de wettelijke bepalingen terzake van produktaansprakelijkheid. Voor het overige vrijwaart de wederpartij ons tegen iedere vordering tot schadevergoeding, ongeacht de oorzaak.

Garantie

Garantie wordt slechts verstrekt onder de door ons gestelde condities. Indien, naar ons oordeel, door de wederpartij is aangetoond dat het geleverde niet voldoet aan de normale eisen, zullen wij slechts gehouden zijn tot het gratis leveren van nieuwe goederen. Garantie op door ons elders ingekochte goederen/preparaten slechts indien en voorzover de fabrikant/leverancier deze verstrekt.

Reclames

Reclames dienen binnen 8 dagen na levering (8 dagen na factuurdatum voor facturen) schriftelijk te onzer kennis te zijn gebracht, nadien is de wederpartij gebonden. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 8 dagen na ontdekking en een uiterste termijn van 6 maanden na levering. Retourzendingen alleen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Betaling en eigendomsvoorbehoud

Betaling geschiedt à contant bij afhalen op onze locatie of door gebruikmaking van één van de betaalmogelijkheden vermeld op de website.
Zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen blijven alle door ons geleverde goederen, die zich nog bij/onder de wederpartij bevinden ons eigendom en worden beschermd als bezitloos pandrecht, en wel voor de waarde van hetgeen de wederpartij ons verschuldigd is.
In geval van doorverkoop van (nog) niet betaalde goederen is de wederpartij gehouden mee te werken aan cessie. De wederpartij is verplicht een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken jegens zijn koper.

Geschillen

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats tenzij wij anders verkiezen.