Energetische Methodiek

De Energetische Methodiek biedt een ‘driedimensionale visie’ op gezondheid en ziekte. Fysiologische processen worden in verband gebracht met een verondersteld systeem van orgaanenergieën en de daaraan gekoppelde functionele emoties. Het bewustzijn wordt ruimer opgevat dan sec de fysiologische geest en uitgedrukt in termen van chakra’s.

Voor het behandelen van gezondheidsklachten worden nog steeds zeer uiteenlopende modellen gehanteerd. In de westerse geneeskunde beschouwt men de mens vooral als een mechanisme, waarin defecten en storingen kunnen optreden. In de Chinese geneeskunde gaat men ervan uit dat de mens is opgebouwd uit energetische systemen en subsystemen die sterk beïnvloed worden door emoties. De oosterse geneeskunde uit India beziet de mens als een ‘bewustzijn’, een persoonlijkheid met specifieke kenmerken (chakra’s) die oorzaak kunnen zijn van fixaties en remmingen die op hun beurt weer fysieke klachten geven.
Zeer uiteenlopende benaderingen dus. Maar brengen we deze zo uiteenlopende modellen of disciplines bij elkaar, dan ontstaat er een interessant beeld van de mens. Daarin is de mens in feite uit drie niveaus opgebouwd: (1) een fysiek lichaam met (2) energievelden en -stromen en (3) typische persoonlijkheidskenmerken.

Elk van deze niveaus heeft weliswaar een specifieke structuur, maar er bestaat wel degelijk een onderlinge samenhang die
de mens tot een levende ziel maakt. Klachten en ziekten kunnen ontstaan op elk van deze drie niveaus en hebben altijd hun weerslag op één of twee andere niveaus.

SanoConcept
Het SanoConcept gaat uit van deze ‘driedimensionale visie’ op gezondheid en ziekte. Fysiologische processen worden in verband gebracht met een verondersteld systeem van orgaanenergieën en de daaraan gekoppelde functionele emoties. Het bewustzijn wordt ruimer opgevat dan sec de fysiologische geest en uitgedrukt in termen van chakra’s. Problemen worden middels energetische therapie aangepakt. Hoe werkt dat?

Hoe werken energetische middelen?
Het vertrekpunt bij de diagnostiek en bij de behandeling volgens dit concept is de traditionele symptomatiek. Waarom? Omdat mensen hun problemen nu eenmaal presenteren volgens de normen van de cultuur waartoe ze behoren. In het westen worden ziekten en kwalen meestal zuiver fysiek beleefd en benoemd. Maar tegelijkertijd hanteren we een samenhang met de overige twee niveaus, het energetische niveau en het persoonlijkheidsniveau.
De energetische geneesmiddelen in het SanoConcept werken echter specifiek op één van de drie niveaus: het fysieke niveau (zoals SanoBronchyl, SanoHepat etc.), het energetische niveau (SanoQi-middelen) en het bewustijnsniveau (chakraniveau, Chakrasan-middelen).
Voor een bepaalde klacht van een patiënt selecteert de therapeut voor elk niveau een passend middel.

Bewustzijnsniveau
Psychologische en emotionele factoren in het energetische model als uiteindelijke veroorzakers van energetische verstoringen kunnen tijdelijk van aard zijn. Persoonlijkheidskenmerken echter zijn veel dieper geworteld en oefenen navenant langduriger invloed uit op het algehele welbevinden.
Zowel in de oosterse als in de westerse psychologie is men ervan overtuigd dat een goed aangepaste persoonlijkheid gekenmerkt wordt door evenwicht. Behoeften en verlangens zijn reëel en kunnen in alle redelijkheid worden bevredigd. Creativiteit wordt op een of andere manier tot uitdrukking gebracht. Veerkracht en flexibiliteit zorgen ervoor dat de persoon zich adequaat weet aan te passen aan veranderende omstandigheden. Er is sprake van een redelijk positief zelfbeeld.
Natuurlijk is niemand perfect in balans. Eén of meer eigenschappen kunnen zelfs structureel domineren of teveel naar de achtergrond worden geduwd. Dat heeft ook veel te maken met hoe iemand de werkelijkheid beleeft en verwerkt. Zo kunnen leidinggevende eigenschappen, vasthoudendheid en doorzettingsvermogen soms doorslaan naar machtswellust, egocentrisme en angst.
De sterke kant van iemand is tevens zijn (ontkende) zwakke kant. Er is dan sprake van een fascinatie of hyperfixatie. Zo’n hyperfixatie is een emotionele behoefte of afkeer die uitstijgt boven de andere behoeften en aversies. Daardoor ontstaan energetische en somatische storingen. Hyperfixatie leidt tot een hypofunctie van het chakra.

Wat is chakra?
Zonder de achterliggende religieuze hindoeïstische opvattingen te willen ondersteunen of propageren, hanteren we in dit verband de term ‘chakra’. We bedoelen daarmee de relaties tussen persoonlijkheidsfixaties en verminderde werking of verstoringen in het organisme.
Men veronderstelt dat een chakra fungeert als een transformator. Bij elk chakra wordt ‘bewustzijn’ omgezet in fysieke en energetische systemen. De chakra’s vormen een regelsysteem dat weer lagere systemen aanstuurt: de regulatie en de afbraak, de opbouw en het onderhoud van onze lichaamscellen en de besturing van de lichaamsfuncties. Het chakrasysteem wordt gebruikt om de fascinaties te ordenen in zeven categorieën, die op een specifieke manier samenhangen met de zeven hoofdchakra’s.

Om de problemen te beïnvloeden die samenhangen met het niet goed functioneren van een chakra, met de daarbij behorende persoonlijkheidskenmerken, heeft SanoPharm en aantal energetische combinaties ontwikkeld: de Chakrasan-geneesmiddelen uit de SanoConcept-productlijn.

Energetisch niveau
In de Chinese geneeskunde wordt energie of Qi (spreek uit Chi) beschouwd als ‘oerstof’. Materie is een afgeleide, een functie van energie. Een mens wordt daar allereerst beschouwd als een energetisch systeem, bestaande uit verschillende energetische subsystemen. In de Chinese energetische geneeskunde is er dan ook sprake van pathologie als de balans tussen verschillende energetische systemen verstoord is. De therapie bestaat dan uit het herstellen van die balans.

Voor deze vorm van geneeskunde zijn allereerst twee energiesystemen van belang: die voor de productie van energie en die voor energiecirculatie.
Dit laatste is wellicht het meest bekende. De energie stroomt in banen, meridianen genaamd. Deze meridianen zijn te vergelijken met de bloedvaten, ze transporteren de energie. Het andere systeem is voor de productie van energie. Met deze energie worden de lichaamsfuncties onderhouden.
Er worden daarnaast vijf energievelden onderscheiden, die verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van het lichaam en de psyche. Elk van deze velden is verantwoordelijk voor een somatisch, functioneel en psychisch aspect van de mens. Ziekten ontstaan doordat de energievelden of ‘organen’ niet goed functioneren, of omdat de onderlinge balans verstoord is.
De kern van een ‘orgaan’ bestaat uit een psychisch veld. Als het met die psychische kern niet goed gaat, gaat het met het ‘orgaan’ niet goed. Andersom, externe factoren die het ‘orgaan’ in de war brengen, hebben ook een gevolg voor de psychische kern.
In de Chinese geneeskunde worden psychische oorzaken, met name emoties, gezien als de uiteindelijke veroorzakers van ziekten of balansverstoringen. Energiestoringen manifesteren zich op verschillende manieren. Allereerst vindt men emotionele en mentale verschijnselen, die meestal de kern van het probleem vertegenwoordigen. Omdat energie verantwoordelijk is voor de instandhouding van het lichaam, vindt men in tweede instantie storingen op het gebied van de reactiviteit van het organisme, vervolgens functionele storingen en ten slotte storingen op somatisch niveau.

De SanoQi-combinaties uit de SanoConcept-productlijn werken op de emotionele achtergrond van verstoringen van de energievelden. Omdat die velden een anatomische, fysiologische en psychologische spin-off hebben, werken de middelen dus ook door op die niveaus.
Het is verleidelijk om te stellen dat de middelen harmoniserend werken op de emotionele oorzaak van klachten. Vaak is dat ook zo, maar men moet er toch rekening mee houden dat de Chinese geneeskunst aan de ene kant emotionele krachten als diepste balansverstorende oorzaak erkent, maar aan de andere kant de principes van gelijktijdigheid en wederkering hanteert; zuiver somatische aandoeningen verstoren evenzeer de emotionele balans.

Fysieke niveau
Symptomen zijn verschijnselen van een ziek organisme. In de energetische geneeskunde streeft men ernaar om die verschijnselen te reguleren. Aanknopingspunten zijn behalve de plaats van de storing de aard van de storing, zoals ontsteking of degeneratie. Verder spelen in de energetische geneeskunde de zogenaamde modaliteiten een grote rol.
Modaliteiten zijn persoonsgebonden stereotiepe gedragingen, zowel in relatie tot de klacht als volkomen los van de symptomen. Als deze stereotiepe verschijnselen zich uitstrekken over een jarenlange periode spreekt men van constitutionele symptomen. Die typische eigenschappen gebruikt men bijvoorbeeld om een constitutiemiddel toe te passen.
Men moet zich daarbij realiseren dat deze gevolgde denkmethode geldt voor zowel lichamelijke als geestelijke gedragspatronen en dat men het typische westerse denkbeeld volgt van de mens als machine.
De westerse, materiële geneeskunde heeft zich altijd beperkt tot het machinale deel van het lichaam en heeft binnen dat kader grote successen bereikt. Ook veel gebruikers van energetische middelen hebben zich hieraan min of meer geconformeerd. Bij ziekte is er iets defect, dat gerepareerd moet worden. Juist het stereotiepe in het lichamelijke, emotionele of intellectuele gedrag wijst op een zeker mechaniek; dezelfde verschijnselen blijven zich dikwijls herhalen.

De specifiek fysiekgerichte complexmiddelen uit de SanoConcept-productlijn werken op dit fysieke niveau. Deze complexen ontlenen hun activiteit niet alleen aan de afzonderlijke grondstoffen, maar juist aan de combinatie ervan. Deze energetische geneesmiddelen werken in causaal verband.

SiVAS en de energetische therapie

SiVAS – Subtiele interventie door middel van het Vasculair Autonoom Signaal – is een zeer effectief diagnostisch instrument om snel de interactie tussen psychische, emotionele en somatische problemen glashelder waar te nemen en therapeutisch te beïnvloeden.

In 1967 ontdekte de Franse arts en ooracupuncturist dr. Paul Nogier dat een lichte aanraking van een pathologisch punt op de oorschelp een voelbare verandering aan de polsslag van de patiënt veroorzaakte. Raakte hij de oorschelp op een andere plaats aan dan gebeurde er niets met de polsslag. Nogier noemde dit verschijnsel het Vasculair Autonoom Signaal.
SiVAS is zowel een interactieve als objectieve methode en biedt daarmee samen met SanoConcept interessante perspectieven. Het is een vegetatieve reproduceerbare reflex op aanraking of andere prikkels met een grote diagnostische en controlerende trefzekerheid.